Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Το Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΤΕΙ ΔΕ συστάθηκε με την υπαριθμόν 34688/28-9-16 απόφαση της Συγκλήτου,

Α) με στόχο 

 • την ενδυνάμωση του ρόλου και του λόγου του ΤΕΙ ΔΕ σε θέματα που άπτονται του περιβάλλοντος επάνω στους τρεις βασικούς άξονες οι οποίοι καθορίζουν τη λειτουργία του Ιδρύματος, δηλαδή την εκπαίδευση, την έρευνα και την κοινωνική προσφορά.
 • Την ισχυροποίηση της εκπαίδευσης και της έρευνας σε περιβαλλοντικά θέματα.
 • Την δημιουργία και βελτίωση των υποδομών Εργαστηρίων και Τομέων, που ασχολούνται με το περιβάλλον.
 • Την συγκροτημένη δημόσια παρουσία του ΤΕΙ ΔΕ μέσω της έκφρασης ενιαίας και έγκυρης γνώμης σε περιβαλλοντικά θέματα.
 • Την αποφασιστική συμβολή του ΤΕΙ ΔΕ στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων που εμφανίζονται στον Ελληνικό χώρο.

 Β) με σκοπό το σχεδιασμό, την υιοθέτηση, προγραμματισμό  και διαχείριση περιβαλλοντικά φιλικών πολιτικών στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Ενδεικτικοί στόχοι:

 • Η μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος είναι ή εξοικονόμηση κόστους, όσο και την μείωση των εκπομπών CO2 . Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με την αλλαγή λαμπτήρων, αποτελεσματικό χρονικό προγραμματισμό της χρήσης των κλιματιστικών, και άλλων ηλεκτρικών συσκευών, με χρήση χρονοδιακοπτών ή συστημάτων διακοπής του φωτισμού όταν οι χώροι δεν χρησιμοποιούνται, ή με βελτιώσεις στη μόνωση.
 • Η δημιουργία Κέντρων Ανακύκλωσης. Η δράση της ανακύκλωσης περιλαμβάνει τέσσερα επιμέρους αντικείμενα: α) Ανακύκλωση Χαρτιού, β) Ανακύκλωση Συσκευασιών (σύστημα μπλε κάδων), γ) Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών (υπολογιστές, εκτυπωτές, τόνερ). δ) Ανακύκλωση Παλαιών Μπαταριών (σύστημα ΕΝΔΑ σε επιλεγμένους χώρους υπηρεσιών), Προτεραιότητα θα δοθεί στην ανακύκλωση χαρτιού, καθώς εκτιμάται ότι το ΤΕΙ παράγει σημαντικές ποσότητες ενώ θα αναζητηθούν δράσεις σε συνεργασία με άλλους φορείς.
 • Διαχείριση στερεών, υγρών αποβλήτων και Διαχείριση υδάτινων πόρων
 • Η ενθάρρυνση χρήσης ηλεκτρονικών συγγραμμάτων και ηλεκτρονικής υποστήριξης μαθημάτων. Ήδη χρησιμοποιείται ευρέως η πλατφόρμα e-class από πολλά μέλη ΕΠ. Θα γίνει συστηματική προσπάθεια να επεκταθεί η χρήση ηλεκτρονικών συγγραμμάτων και βιβλιογραφικών πηγών και υποστήριξης των μαθημάτων.
 • Η εκμετάλλευση οροφών των κτιρίων, είτε για την εφαρμογή πράσινων οροφών. φωτοβολταικών, φίλμ υπέρυθρων κ.λ.π.
 • Η συντήρηση του στόλου κλιματιστικών και αντικατάστασης παλαιών συσκευών και έλεγχος συστημάτων εξαερισμού. Μελέτη και αποτύπωση του υπάρχοντος συστήματος, και εκτίμηση εναλλακτικών δράσεων.
 • Η διασφάλιση πρόσβασης εισόδου σε άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Οι Αγορές εξοπλισμού με ενσωμάτωση οικολογικών κριτηρίων, περιβαλλοντικά φιλικές διαδικασίες από τους προμηθευτές
 • Η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών προδιαγραφών στις λειτουργίες του Ιδρύματος.

 

Η Συγκρότηση του Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Πολιτικής (ΣΥ.Π.Π.) του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας  εγκρίθηκε με την αρ. 21/23-9-2016 απόφαση Συγκλήτου ΤΕΙ ΔΕ και αποτελείται από τους κάτωθι:

 1. Κωνσταντίνο Κουτσογιάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή, Αναπληρωτή Πρόεδρο Υποδομών, ως Πρόεδρο του Συμβουλίου.
 2. Αλέξιο Ράμφο, Επίκουρο Καθηγητή, Τμήματος Τεχνολόγων Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, εκπρόσωπο του Τμήματος, ως μέλος.
 3. Παντελή Μπαρούχα, Επίκουρο Καθηγητή,  Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων Τ.Ε., εκπρόσωπο του Τμήματος, ως μέλος.
 4. Ηλία Σταθάτο, Καθηγητή, Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., εκπρόσωπο του Τμήματος, ως μέλος.
 5. Νικόλαο Μπατσούλα, Καθηγητή, Πρόεδρο του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., εκπρόσωπο του Τμήματος, ως μέλος.
 6. Αριστογιάννη Γαρμπή, Αναπληρωτή Καθηγητή, Πρόεδρο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι), εκπρόσωπο της Σχολής Σ.Δ.Ο., ως μέλος.
 7. Ιωάννη Θανόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή, Πρόεδρο του Τμήματος  Οπτικής και Οπτομετρίας, εκπρόσωπο της Σχολής Σ.Ε.Υ.Π., ως μέλος
 8. Νικόλαο Βλάχο, Ε.Δ.Ι.Π του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Σ.ΤΕ.Γ. & ΤΕ.ΤΡΟ.Δ., ως  εκπρόσωπος Ε.Δ.Ι.Π. -  Ε.ΤΕ.Π.  μέλος.
 9. Σταυρούλα Ζορμπά, Διοικητικό Υπάλληλο, ως εκπρόσωπο του Διοικητικού Προσωπικού, μέλος.

 

Προτεινόμενες Δραστηριότητες

 • Συγκρότηση Επιτροπών για επιμέρους θέματα.
 • Δημιουργία και συνεχή επικαιροποίηση ιστοσελίδας του ΣΥΠΠ
 • Διοργάνωση συνεδρίων για το περιβάλλον και διάφορες ημερίδες με τοπικούς φορείς για επί μέρους θέματα.
 • Προώθηση της ανακύκλωσης χαρτιού και μπαταριών
 • Καταγραφή των παραγόμενων αποβλήτων στο ΤΕΙ ΔΕ,
 • Καταγραφή των εργαστηρίων του Ιδρύματός μας, που ασχολούνται με το περιβάλλον.
 • Εκπαίδευση φοιτητών για ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος
 • Συγκρότηση ομάδων φοιτητών εθελοντισμού για την υποβοήθηση των δράσεων
 • Έγγραφες οδηγίες για τις πολιτικές εξοικονόμησης κατανάλωσης ενέργειας.
 • Δράσεις ενημέρωσης για την ευαισθητοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος
 • Πρωτοβουλίες από ειδικές μονάδες του ιδρύματος όπως

Εργαστήρια Περιβάλλοντος   κ’  Μεταπτυχιακά Περιβάλλοντος

 • Εισηγήσεις για σημαντικά προβλήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής, όπως για θέματα όπως της ακτινικής επιβάρυνσης από κεραίες κινητής τηλεφωνίας, την απαγόρευση της χρήσης κυανιούχων ενώσεων στη μεταλλευτική βιομηχανία κ.ά..

 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

1

Μείωσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

Η. Σταθάτος

2

Δημιουργίας Κέντρων Ανακύκλωσης

Ν. Βλάχος,

Α. Ράμφος

3

Διαχείρισης στερεών, υγρών αποβλήτων και Διαχείρισης υδάτινων πόρων

Α. Ράμφος

Π. Μπαρούχας,

Ν. Βλάχος

4

Εκμετάλλευσης οροφών των κτιρίων, είτε για την εφαρμογή πράσινων οροφών. φωτοβολταϊκών, φίλμ υπέρυθρων  κ.λ.π.

Η. Σταθάτος

5

Διασφάλισης πρόσβασης εισόδου σε άτομα με ειδικές ανάγκες 

Ι. Θανόπουλος,

6

Μέτρησης και αξιολόγησης επιπέδων ακτινοβολιών

Κ. Κουτσογιάννης

7

Προώθησης «Περιβαλλοντικής Συνείδησης» και εθελοντισμού

Α. Γαρμπής

Π. Μπαρούχας,

Ι. Θανόπουλος,

8

Συντήρηση του στόλου κλιματιστικών και αντικατάστασης παλαιών συσκευών και έλεγχος συστημάτων εξαερισμού

Ν.Βλάχος

Α. Ράμφος

9

Οι Αγορές εξοπλισμού με ενσωμάτωση οικολογικών κριτηρίων, περιβαλλοντικά φιλικές διαδικασίες από τους προμηθευτές

 

Π. Μπαρούχας

10

Η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών προδιαγραφών στις λειτουργίες του Ιδρύματος

Π. Μπαρούχας

 

Προτάσεις

Προτείνουν

1.

Δημιουργία υποδομών κομποστοποίησης φυτικών υπολειμμάτων από τη συντήρηση γκαζόν και πρασίνου του ΤΕΙ

Π. Μπαρούχας

2.

Επιπτώσεις στο περιβάλλον από φυτοφάρμακα-λιπάσματα

Σ. Ζορμπά

3.

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, βιολογικά προϊόντα και βιολογικές καλλιέργειες

Σ. Ζορμπά

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας

 • Διευθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, Πάτρα
 • Τ.Κ.: 263 34
 • Τηλ.: 2610 325 101

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…