Το ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, διέπεται από τους νόμους 2916/2001 και 3549/2007, βάσει των οποίων είναι ένα από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της Ελλάδος, και ανήκει στον Τεχνολογικό Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Επιπλέον, το Ίδρυμα διέπετε και από τους νόμους 4009/2011 και 4076/2012.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή, το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, έχει ως αποστολή:

 1. να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία, να προετοιμάζει τους φοιτητές για την εφαρμογή της στο επαγγελματικό πεδίο,
 2. να προσφέρει ανώτατη εκπαίδευση και να συμβάλλει στη δια βίου μάθηση με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, περιλαμβανομένης και της διδασκαλίας από απόσταση, με βάση την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας κατά τα διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια,
 3. να αναπτύσσει την κριτική ικανότητα και τις δεξιότητες των φοιτητών, να μεριμνά για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων και να διαμορφώνει τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάδειξη νέων ερευνητών,
 4. να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και των επαγγελματικών πεδίων, καθώς και στις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας, και να προωθεί τη διάχυση της γνώσης, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και την καινοτομία, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής δεοντολογίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής,
 5. να προωθεί τη συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, την αποτελεσματική κινητικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού, των φοιτητών και των αποφοίτων του, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και
 6. να συμβάλλει στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική και πολιτιστική επάρκεια και υπευθυνότητα και με σεβασμό στις αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Συμπληρωματικά με τα ανωτέρω η αποστολή και το όραμα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας συνοψίζεται στα:

 • Αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των προγραμμάτων σπουδών (πιστοποίηση) με την διασύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με την παραγωγή.
 • Εκπαιδευτική και διδακτική Αριστεία δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, στις εφαρμογές των επιστημών και της τεχνολογίας, στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία συνδυάζοντας την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση.
 • Ενίσχυση της ερευνητικής αριστείας.
 • Ενίσχυση διεθνούς παρουσίας με την αναβάθμιση των διεθνών συνεργασιών. Στα πλαίσια αυτά επιδιώκεται η αύξηση της παρουσίας του Ιδρύματος στα προγράμματα διεθνούς κινητικότητας ERASMUS+
 • Αναβάθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών με την κατάρτιση νέου Εσωτερικού Κανονισμού και Οργανισμού.
 • Χρήση, εφαρμογή και αξιοποίηση των πιο σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Στα πλαίσια αυτά επιδιώκεται η δημιουργία Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που να ανταποκρίνεται στην σύγκλιση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Αναβάθμιση ποιότητας της φοιτητικής μέριμνας και υποστηρικτικών δομών για τους φοιτητές με την αύξηση των θέσεων σε ιδιόκτητες εστίες.
 • Σύνδεση του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με την κοινωνία, καθώς και ανάδειξη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας σε αναπτυξιακό και πολιτιστικό πόλο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Για το σκοπό αυτό η Διοίκηση του Ιδρύματος συμμετέχει σε όλες τις δράσεις ενημέρωσης της ΠΔΕ με στόχο την ανάπτυξη συνεργειών του επιστημονικού δυναμικού του ΤΕΙ με τους παραγωγικούς φορείς της ΠΔΕ και ιδιαίτερα των τοπικών οικονομιών.
 • Αξιοποίηση της ακίνητης και άυλης περιουσίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας προς όφελος του Ιδρύματος και της κοινωνίας. Το ΤΕΙ ΔΕ έχει ως σκοπό την επεξεργασία και κατάθεση στο Υπουργείο Παιδείας ολοκληρωμένου σχεδίου για το συγκεκριμένο θέμα.
 • Ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον δράσεις του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
 • Ενίσχυση της προσβασιμότητας και της φιλικότητας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας σε όλους τους πολίτες, ιδιαίτερα στα άτομα με ειδικές ανάγκες.
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας

 • Διευθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι, Πάτρα
 • Τ.Κ.: 263 34
 • Τηλ.: 2610 325 101

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…